Ansen veilig, da’s mooi

cimg3599

Laatste nieuws

Wolder Courant 5 oktober 2016

Stremming Kerkdijk en Dwingelerweg in Ansen

Op maandag 3 oktober wordt gestart met werkzaamheden aan de Kerkdijk en Dwingelerweg in Ansen.

De werkzaamheden bestaan uit het plaatselijk repareren van asfalt, het aanbrengen van nieuwe asfaltlagen, herstraten van straatwerk en het afwerken van bermen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van Groot Onderhoud Wegen.

Daarnaast worden in het kader van het project ‘Ansen veilig, da’s mooi’ een aantal wegkruisingen gereconstrueerd en wordt de bij de komgrens aan de Dwingelerweg een wegversmalling aangebracht. Het project ‘Ansen veilig, da’s mooi’ is een initiatief van de bewoners van het dorp Ansen.

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om de wegen tijdelijk geheel of gedeeltelijk af te sluiten voor het verkeer. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid dmv bebording. Eventuele bushaltes komen te vervallen.

Vuilcontainers worden zonodig door de aannemer op een voor Van Gansewinkel bereikbare plek geplaatst.

De uitvoering van de werkzaamheden is gepland in de periode van 3 oktober tot en met 18 november 2016.

Door (weers)omstandigheden kan een aanpassing van de planning noodzakelijk zijn. Via www.dewolden.nl zullen wijzigingen worden aangegeven.

Nadere informatie over de asfalteringswerkzaamheden kan worden verkregen bij René Ramaker van gemeente De Wolden, te bereiken via 14 0528.

Informatie over de werkzaamheden van het project ‘Ansen veilig, da’s mooi’ is verkrijgbaar bij Vereniging Dorpsbelangen Schoolkring Ansen en via www.ansen.eu. Op deze website staan ook de contactgegevens van Dorpsbelangen Ansen. Hier worden ook eventuele wijzigingen in de planning aangegeven.

———————————————————————————————————————————————————————————————————

3 oktober 2016.

‘Ansen veilig, da’s mooi’

Werkzaamheden Kerkdijk.

Deze week wordt er geasfalteerd. Maandag en dinsdag voorbereidingen.Woensdag en donderdag volledige afsluiting van de Kerkdijk. Asfaltering in 2 fases. Zodra de strepen weer op de weg staan is de weg weer toegankelijk. Auto’s bewoners deze week graag buiten de afzetting, dus b.v. bij het bebouwde kom- bord. Ook parkeren bij het dorpshuis is deze week voor iedereen ook niet- bezoekers toegestaan.Er komen (Tegen eerdere berichten in) toch in een keer twee rode zijkanten met een zwarte middenbaan. Daar zijn we blij mee. Dan is ’t  klaar en hoeft de weg volgend voorjaar niet weer dicht.Omleiding naar het Theehuys kan via zandpad Kleine Esweg- Grote Esweg of eventueel via Grote Veldweg door het bos. Graag werkverkeer en wegwerkers zo weinig mogelijk hinderen en de wegafzettingen alleen als het echt nodig is even verplaatsen.

Communicatie kan via bestuursleden Dorpsbelangen of via het mailadres.(ledendorpsbelangen@ansen.eu)

Na deze week worden de verschillende kruispunten heringericht en bestraat. Wanneer precies, dat laten we weten.

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

26 september 2016

‘Ansen veilig, da’s mooi’

Je leest het al op de borden: Kerkdijk afgesloten van 3 okt. t/m 18 nov.De planning gaat uit van het asfalteren op 4 en 5 oktober. Er worden vlakken uitgefreesd. Daarna komt er een volledige asfaltlaag. De te vernieuwen kruispunten worden uiteraard niet meegenomen. De asfaltlaag  wordt als een geheel (zwart dus) uitgevoerd. Voorjaar 2017 komt er aan de zijkanten  een rode toplaag op van 1.10 m. Het was technisch niet mogelijk om dit direct zo uit te voeren. Daarna worden de kruispunten heringericht volgens plan. Wanneer precies de werkzaamheden plaats vinden, is nog niet exact gepland. Wel zijn de plannen erop gericht om op 18 november klaar te zijn.We hopen, dat de overlast voor bewoners binnen de perken blijft. Omleidingsroutes worden aangegeven via Madeweg (Oosteinde) en Anserweg (Uffelte) richting Uffelte en Dwingeloo. De aannemers zijn: ATP voor de asfaltering en Veym voor de bestrating. Zij nemen contact op met direct omwonenden voor bereikbaarheid bv. voor de aan- en afvoer van producten. Dorpsbelangen Ansen is als initiatiefnemer van ‘Ansen veilig, da’s mooi’ betrokken bij de uitvoering. We hebben bijna wekelijks overleg met gemeente en betrokken aannemers. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen via nieuwsbrief en via de website (www.ansen.eu)

Bezwaar weigeren kapvergunning.

In augustus is het verzoek om 5 eikenbomen te kappen i.v.m. uitvoering van het verkeersplan gedeeltelijk goedgekeurd. De vergunning voor het kappen van de 2 eikenbomen bij de Meulekaamp en van 1 boom aan het Brinkje is geweigerd. Dorpsbelangen Ansen is tegen het gedeeltelijk weigeren van de kapvergunning in beroep gegaan. Naast redenen van verkeersveiligheid is het namelijk niet mogelijk om zonder beschadiging van de bomen de herinrichting van de kruispunten uit te voeren.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

1 september 2016 (zie ook Aanser Wiezer)

‘Ansen veilig, da’s mooi’    Dit initiatief van Dorpsbelangen Ansen wordt dit jaar voor het grootste gedeelte ten uitvoer gebracht. Al in 2000 lag er een mooi plan voor de herinrichting van de dorpskern van Ansen. Dat plan, ‘Mooi zo, veilig zo! ’werd breed gedragen door Ansen, maar slechts een klein deel werd destijds uitgevoerd. Daarom startte Dorpsbelangen in 2013 met het maken van een nieuw plan. Het plan is van diverse kanten bijgesteld na overleg met het dorp en in mei 2015 is het aangeboden aan wethouder Jan ten Kate. Via ‘Initiatiefrijk De Wolden’, met subsidie vanuit de provincie en met een eigen bijdrage vanuit de Dorpsvisie Ansen wordt het grootste deel van het plan dit jaar gerealiseerd . Het plan wordt uitgevoerd door gem. De Wolden in nauw overleg met Dorpsbelangen Ansen. Het is onze taak om het dorp goed voor te lichten en op de hoogte te houden. Wij gaan ons ook bezig houden met de meest wenselijke wegomleidingen.

  • Dorpsbelangen Ansen heeft in juni kapvergunning aangevraagd voor 5 eiken. (2 bij de Meulekaamp en 3 bij het Brinkje) Alleen voor het kappen van 2 eiken bij het Brinkje, die daadwerkelijke realisatie van de herinrichting in de weg staan, is de vergunning verleend. Voor de andere 3 bomen, die volgens ons voor een beter zicht zouden zorgen, is de vergunning geweigerd. Wel zullen er maatregelen worden genomen voor beter uitzicht bij de Meulekaamp door het verwijderen van de te hoge bebossing. Bovendien zou de klimop aan een andere boom moeten worden verwijderd. Dorpsbelangen beraadt zich nog over verdere stappen.
  • In september wordt de Kerkdijk (behalve de nieuw in te richten kruispunten) in het kader van groot- onderhoud geasfalteerd. Er komen bredere rode kantstroken en de afwatering wordt verbeterd.
  • Er komt een dorpsentree ter hoogte van ‘De Schoone Weide’. Het lijkt op de entree vanuit richting Ruinen, alleen komen er stroken voor fietsers.
  • De kruispunten met de Meulekaamp, met Om de Kamp/ Kleine Esweg, en het kruispunt bij bureau Land worden heringericht. Er komt 20 tot 40 meter (bij de Kleine Esweg- Om de Kamp) klinkerbestrating met cirkelvormige verhoging. Verkeer van rechts krijgt op deze manier hopelijk echt voorrang.Bermen langs de Kerkdijk worden aangepakt voor de veiligheid van de voetgangers.
  • De kern wordt op deze wijze in zijn geheel een 30 km. –zone.*
  • De Dwingelerweg tot aan de dorpsentree wordt dit jaar nog niet geasfalteerd.
  • Het kruispunt Voorlanden- Dwingelerweg- Kerkdijk wordt later enigszins opgehoogd.
  • De drempel aan de Dwingelerweg t.h.v. fam Joosten wordt eerst nog niet verwijderd of aangepast. Dit gebeurt tegelijkertijd met groot- onderhoud Dwingelerweg.Wij houden u op de hoogte via: 
 • Krijgt u als lid van Dorpsbelangen onze mail niet? Geef dan uw mailadres aan ons door via dit mailadres.