Dorpsvisie Enquête

Ansen, juni 2021

Beste Ansers,
In deze brief willen wij, de commissie Dorpsvisie Ansen, jullie op de hoogte stellen waar we momenteel staan
met het verwerken van de resultaten van de enquête die we eind vorig jaar hebben gehouden. Als bijlage
hebben wij een door ons gemaakte samenvatting toegevoegd van de resultaten. Ben je geïnteresseerd in alle
resultaten van de enquête dan kun je die online inzien door de volgende link te gebruiken,

2021 Brief en resultaten enquete def

Het belang van de enquête.

Met behulp van de resultaten uit de enquête zullen we een nieuwe dorpsvisie Ansen opstellen en vaststellen
welke thema’s de Ansers belangrijk vinden. Dit alles geeft input voor het beleid en actieplannen van de
vereniging Dorpsbelangen en andere initiatieven voor de komende vijf jaren.
De dorpsvisie wordt ook gedeeld met de gemeente, die op haar beurt onze visie gebruikt bij het opstellen van
de Toekomstvisie De Wolden. Deze Toekomstvisie wordt eind dit jaar in de gemeenteraad vastgesteld. Parallel
aan dit traject van de gemeente, vindt er momenteel een evaluatie plaats van de subsidieregeling ‘InitiatiefRijk
De Wolden’. Uit deze regeling zijn vele projecten in Ansen gefinancierd; Boermarkepad, de nieuwe
straatverlichting, het verkeersplan, de aanhangwagen van de VVVo. De gemeente is voornemens deze regeling
na 2021 nog met drie jaar te verlengen. Dit wordt ook eind van dit jaar in de gemeenteraad vastgesteld. De
dorpsvisie speelt een rol bij de goedkeuring van een subsidieaanvraag uit deze regeling.
Hoe gaan we nu verder?
De commissie heeft, op basis van de antwoorden uit de enquête, een aantal thema’s benoemt die ‘leven’ bij de
bewoners. Deze thema’s, zie de volgende pagina, bespreken we met elkaar op een avond in ‘De Bastogne’. De
reacties en ideeën zijn belangrijk om een gedragen visie en plan te maken voor ons dorp. Hierna maakt de
commissie de dorpsvisie en het actieplan 2021-2026 definitief. Afhankelijk van de situatie rondom COVID-19
gaan we deze avond voor of na de zomervakantie organiseren.
Tot slot.
Lees ter voorbereiding op de bijeenkomst onze samenvatting of de online-resultaten.