Nieuwsbrieven

nieuwsbrief april -mei 2018 DB Ansen

2018-03-22 Persbericht Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen gemeente De Wolden 2018

[insert_php]
getLatestPostsJs(‘nieuwsbrief’);
[/insert_php]

Nieuwsbrief 26 september 2016

‘Ansen veilig, da’s mooi’

Je leest het al op de borden: Kerkdijk afgesloten van 3 okt. t/m 18 nov.De planning gaat uit van het asfalteren op 4 en 5 oktober. Er worden vlakken uitgefreesd. Daarna komt er een volledige asfaltlaag. De te vernieuwen kruispunten worden uiteraard niet meegenomen. De asfaltlaag  wordt als een geheel (zwart dus) uitgevoerd. Voorjaar 2017 komt er aan de zijkanten  een rode toplaag op van 1.10 m. Het was technisch niet mogelijk om dit direct zo uit te voeren. Daarna worden de kruispunten heringericht volgens plan. Wanneer precies de werkzaamheden plaats vinden, is nog niet exact gepland. Wel zijn de plannen erop gericht om op 18 november klaar te zijn.We hopen, dat de overlast voor bewoners binnen de perken blijft. Omleidingsroutes worden aangegeven via Madeweg (Oosteinde) en Anserweg (Uffelte) richting Uffelte en Dwingeloo. De aannemers zijn: ATP voor de asfaltering en Feijm voor de bestrating. Zij nemen contact op met direct omwonenden voor bereikbaarheid bv. voor de aan- en afvoer van producten. Dorpsbelangen Ansen is als initiatiefnemer van ‘Ansen veilig, da’s mooi’ betrokken bij de uitvoering. We hebben bijna wekelijks overleg met gemeente en betrokken aannemers. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen via nieuwsbrief en via de website (www.ansen.eu)

Bezwaar weigeren kapvergunning.

In augustus is het verzoek om 5 eikenbomen te kappen i.v.m. uitvoering van het verkeersplan gedeeltelijk goedgekeurd. De vergunning voor het kappen van de 2 eikenbomen bij de Meulekaamp en van 1 boom aan het Brinkje is geweigerd. Dorpsbelangen Ansen is tegen het gedeeltelijk weigeren van de kapvergunning in beroep gegaan. Naast redenen van verkeersveiligheid is het namelijk niet mogelijk om zonder beschadiging van de bomen de herinrichting van de kruispunten uit te voeren.

Nieuwe website

Zoals ook al in de Aanser Wiezer vermeld, is er een nieuwe website onder www.ansen.eu . De website is in ontwikkeling. Wel vindt u de volledige agenda van activiteiten in het dorp op de website.

Glasvezel De Wolden komt naar Ansen!

Momenteel worden Oosteinde, Ruinerwold en Koekange als pilotproject van glasvezel voorzien. Na een hopelijk geslaagd pilotproject is ons deel van De Wolden (Ansen, Ruinen en Echten) begin volgend jaar aan de beurt. Wel moeten er nog meer abonnementen worden afgesloten. Ook in Ansen. Tijdens een nieuwe campagne, startend in januari wordt hier met alle macht aan gewerkt. Er komen in Ansen dan een voorlichtingsronde met inloopmogelijkheden. Daar kunt u dan terecht met al uw vragen en eventuele twijfels. Glasvezel De Wolden werkt bij de voorlichting nauw samen met Vereniging Dorpsbelangen ‘schoolkring Ansen’.

 

 

Nieuwsbrief 1 september 2016  (zie ook Aanser Wiezer)

 • Nieuwe website : www.ansen.eu.                                          Dorpsbelangen gaat samen met dorpshuis Bastogne en de V.V.Vo. een nieuwe website opzetten. Die gaat werken onder dezelfde naam als de vorige website. De ‘oude’ website is in juni dit jaar uit de lucht gehaald, omdat er via de website spam werd verzonden. Wij waren reeds gestart met een oriëntatie voor het maken van een andere website. Teun Eindhoven had al aangegeven te gaan stoppen. Teun heeft jaren lang de website van Ansen beheerd. Hij heeft hier altijd enorm veel werk in gestoken. Teun, vanaf deze plaats bedankt! De nieuwe Ansen- website wordt gemaakt onder ‘Word Press’. Jacco Struik zal zich bezig houden met de technische zaken. Dorpshuis Bastogne, V.V.Vo. en Dorpsbelangen krijgen rechten om informatie op de site te plaatsen.
  • De website is nu al in de lucht.
  • Het is een groeimodel. We starten met een agenda en met nieuws van bovenstaande 3 partijen.
  • De website heeft een link met facebook.
  • Oproep: Wij willen graag informatie van overige verenigingen, bedrijven etc., mits afkomstig uit de schoolkring Ansen. Heel Ansen kan deze website gebruiken . Ook kan er een link met de eigen website worden aangemaakt.
  • Contactpersoon hiervoor is in deze begin periode Arend Mekkes (ledendorpsbelangen@ansen.eu)
  • We hopen over enige tijd een interessante, leesbare, actuele en informatieve website te hebben.
  • Zin om mee te helpen om alles goed te laten verlopen? Goede ideeën? Geef het aan ons door! 
 • ‘Ansen veilig, da’s mooi’    Dit initiatief van Dorpsbelangen Ansen wordt dit jaar voor het grootste gedeelte ten uitvoer gebracht. Al in 2000 lag er een mooi plan voor de herinrichting van de dorpskern van Ansen. Dat plan, ‘Mooi zo, veilig zo! ’werd breed gedragen door Ansen, maar slechts een klein deel werd destijds uitgevoerd. Daarom startte Dorpsbelangen in 2013 met het maken van een nieuw plan. Het plan is van diverse kanten bijgesteld na overleg met het dorp en in mei 2015 is het aangeboden aan wethouder Jan ten Kate. Via ‘Initiatiefrijk De Wolden’, met subsidie vanuit de provincie en met een eigen bijdrage vanuit de Dorpsvisie Ansen wordt het grootste deel van het plan dit jaar gerealiseerd . Het plan wordt uitgevoerd door gem. De Wolden in nauw overleg met Dorpsbelangen Ansen. Het is onze taak om het dorp goed voor te lichten en op de hoogte te houden. Wij gaan ons ook bezig houden met de meest wenselijke wegomleidingen.
  • Dorpsbelangen Ansen heeft in juni kapvergunning aangevraagd voor 5 eiken. (2 bij de Meulekaamp en 3 bij het Brinkje) Alleen voor het kappen van 2 eiken bij het Brinkje, die daadwerkelijke realisatie van de herinrichting in de weg staan, is de vergunning verleend. Voor de andere 3 bomen, die volgens ons voor een beter zicht zouden zorgen, is de vergunning geweigerd. Wel zullen er maatregelen worden genomen voor beter uitzicht bij de Meulekaamp door het verwijderen van de te hoge bebossing. Bovendien zou de klimop aan een andere boom moeten worden verwijderd. Dorpsbelangen beraadt zich nog over verdere stappen.
  • In september wordt de Kerkdijk (behalve de nieuw in te richten kruispunten) in het kader van groot- onderhoud geasfalteerd. Er komen bredere rode kantstroken en de afwatering wordt verbeterd.
  • Er komt een dorpsentree ter hoogte van ‘De Schoone Weide’. Het lijkt op de entree vanuit richting Ruinen, alleen komen er stroken voor fietsers.
  • De kruispunten met de Meulekaamp, met Om de Kamp/ Kleine Esweg, en het kruispunt bij bureau Land worden heringericht. Er komt 20 tot 40 meter (bij de Kleine Esweg- Om de Kamp) klinkerbestrating met cirkelvormige verhoging. Verkeer van rechts krijgt op deze manier hopelijk echt voorrang.Bermen langs de Kerkdijk worden aangepakt voor de veiligheid van de voetgangers.
  • De kern wordt op deze wijze in zijn geheel een 30 km. –zone.*
  • De Dwingelerweg tot aan de dorpsentree wordt dit jaar nog niet geasfalteerd.
  • Het kruispunt Voorlanden- Dwingelerweg- Kerkdijk wordt later enigszins opgehoogd.
  • De drempel aan de Dwingelerweg t.h.v. fam Joosten wordt eerst nog niet verwijderd of aangepast. Dit gebeurt tegelijkertijd met groot- onderhoud Dwingelerweg.Wij houden u op de hoogte via: 
 • Krijgt u als lid van Dorpsbelangen onze mail niet? Geef dan uw mailadres aan ons door via dit mailadres.
 • Heggen knippen aan de Anserweg. Begin september gaat een groep vrijwilligers de eerste 3 heggen (+/- 240 m.) snoeien. Dorpsbelangen levert de heggenschaar. De gemeente zorgt voor het weghalen van het snoeiafval. De heggenschaar wordt ook al volop gebruikt door de vrijwilligers van het dorpshuis. ’t Is een prima apparaat (met dank aan stichting 1865 en AT&I Ruinen).